اطلاعات دستگاه های مستقر در شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

ردیف نام دستگاه  مدل، کشور سازنده وضعیت محل استقرار نام کارشناس شماره تلفن شماره همراه فرم پذیرش تصاویر توضیحات
1 آنالیز حرارتی همزمان STA PerkinElmer STA6000, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لیلا حیدری 07431001412 09376989508 اینجا اینجا
2 طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز  FTIR PerkinElmer Spectrum 2, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر داودی راد 07431001412 09179401927 اینجا اینجا
3 تخلخل سنج BET BELSORP miniII, Japan فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا
4 مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی  VSM MDK VSM, Iran فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
5 فروالکتریک تستر  FT MDKFD فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
6 طیف سنج جذب اتمی AAS Varian AA 240, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر داودی راد 07431001412 09179401927 اینجا اینجا
7 پراش اشعه ایکس XRD Rigaku Ultima IV, Japan فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
8 طیف سنج ماوراء بنفش - مرئی UV-Vis Jasco730, Japan فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر داودی راد 07431001412 09179401927 اینجا اینجا
9 کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC Agilent, 1100Series فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لیلا حیدری 07431001412 09376989508 اینجا اینجا
10 کروماتوگرافی گازي- طیف سنج جرمی GC-MS Agilent, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لیلا حیدری 07431001412 09376989508 اینجا اینجا
11 Real time PCR PCR CFX96 فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرزانه احمدی اصل 07431001412 09177424799 اینجا اینجا
12 کلدال Kjeldahl Gerhardt, Vap300, Germany فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرزانه احمدی اصل 07431001412 09177424799 اینجا اینجا
13 Gel Documentation Gel Doc UVP UVsolo touch فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرزانه احمدی اصل 07431001412 09177424799 اینجا اینجا
14 میکروسکوپ نیروی اتمی AFM WITec, Germany غیرفعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
15  سرعت سنج ذرات PIV Lavision فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
16  کشش سنج نوري Theta Optical tensiometer Biolin Scientific AB, Sweden فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
17 طیف سنج فلورسانس FS PerkinElmer, LS55 فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
18 تست باتری Battery tester 5ch, H2 ENGINE فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
19 طیف سنج تحرک یونی IMS IMS-200, تاف فناور پارس غیرفعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرشته رنجبر 07431001412 09227027913 اینجا اینجا
20 لایه نشانی اسپاترینگ CVD VCS100T غیرفعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرشته رنجبر 07431001412 09227027913 اینجا اینجا
21 لایه نشانی اسپري پایرولیزیز Spray pyrolysis deposition S.C.S.90 فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرشته رنجبر 07431001412 09227027913 اینجا اینجا
22 دستگاه فرمانتور Fermentator   فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علیرضا نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا