آدرس:

دانشگاه یاسوج، ساختمان منابع طبیعی، طبقه همکف، دفتر مدیریت آزمایشگاه مرکزی

ورودی اول: میدان معلم، خیابان دانشجو

ورودی دوم: خیابان پاسداران، جنب هتل جهانگردی

ورودی سوم: زیرتل، خیابان دانشگاه دولتی، فرعی گلزار هشتم

یاسوج، کد پستی: 7591874934

 

 

 

 

 

کارشناسان فنی:

علیرضا نیکزاد

سیده لیلا حیدری

کوثر داودی راد

فرشته رنجبر

فرزانه احمدی اصل

 

تلفن: 07431001412

فاکس: 07431009412

ایمیل: lab@yu.ac.ir

کارشناس امور اداری، شبکه و پذیرش نمونه:

امین حسین زاده

تلفن: 07431001412

فاکس: 07431009412

ایمیل: lab@yu.ac.ir

 

مدیر:

دکتر حمیدرضا رجبی

تلفن: 07431001426

فاکس: 07431009412

ایمیل: rajabi.hr84@gmail.com