آدرس:

دانشگاه یاسوج، ساختمان منابع طبیعی، طبقه همکف، دفتر مدیریت آزمایشگاه مرکزی

ورودی اول: میدان معلم، خیابان دانشجو

ورودی دوم: خیابان پاسداران، جنب هتل جهانگردی

ورودی سوم: زیرتل، خیابان دانشگاه دولتی، فرعی گلزار هشتم

یاسوج، کد پستی: 7591874934

 

کارشناس فنی و پذیرش نمونه:

علیرضا نیکزاد

تلفن: 07431001412

فاکس: 07431009403

ایمیل: lab@yu.ac.ir

کارشناس امور اداری و شبکه:

امین حسین زاده

تلفن: 07431001403

فاکس: 07431009403

ایمیل: lab@yu.ac.ir

کارشناس تجهیزات:

ارسلان محصول

تلفن: 07431004007

فاکس: 07431004000

ایمیل: ars_mahsool@yu.ac.ir

مدیر:

دکتر پیام فیاض

تلفن: 07431006061

فاکس: 07431009401

ایمیل: pfayyaz@yu.ac.ir