آیین نامه ها

 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج بر اساس آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف تلاش می کند تا ضمن ارتقای کمی و کیفی تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، دسترسی اساتید و دانشجویان دانشگاه و نیز سایر محققین کشور را به آخرین فناوری های روز دنیا محقق سازد.