اطلاعات دستگاه های مستقر در شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

ردیف نام دستگاه  مدل، کشور سازنده وضعیت محل استقرار نام کارشناس شماره تلفن شماره همراه فرم پذیرش تصاویر توضیحات
1 آنالیز حرارتی همزمان STA PerkinElmer STA6000, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
2 طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز  FTIR PerkinElmer Spectrum 2, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
3 تخلخل سنج BET BELSORP miniII, Japan فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا
4 مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی  VSM MDK VSM, Iran فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
5 فروالکتریک تستر  FT Ferroelectric Tester فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
6 طیف سنج جذب اتمی AAS Varian AA 240, USA فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا
7 پراش اشعه ایکس XRD Rigaku Ultima IV, Japan فعال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیکزاد 07431001412 09120203751 اینجا اینجا